הסכם משתמש ומדיניות פרטיות

 1. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין ענתבי את פרץ טכנולוגיות בע"מ, ח.פ 515948925 (להלן: "החברה"), ואפליקציית I hov (להלן: "האפליקציה"), אפליקציה לניהול חכם תיק חייב בהליך פשיטת רגל,  ושירותים נוספים אשר יוצעו מפעם לפעם על ידי החברה במסגרת האפליקציה – (להלן: "שירותי החברה"), לבין המשתמש בשירותי החברה (להלן: "המשתמש"), וכן את מערכת היחסים שבין המשתמשים לבין עצמם ביחס לשימוש בשירותי החברה.
 2. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.
 3. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין המשתמש לבין החברה בכל הקשור לשימוש בשירותי החברה.
 4. החברת שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באפליקציה כפי שמופיעה באפליקציה. בכל כניסה לאפליקציה, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בכפתור מי אנחנו.
 5. תנאי שימוש
 1. השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הזמינים דרכם או מוצעים על-ידם, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון זה, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו, הואיל וכך הנך מתבקש לקרוא את התנאים בתקנון זה בקפידה.
 2. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אפליקציה, אתר, עמוד אחר או תוכנה העשויה להיות מקושרת או זמינה באמצעות או דרך האפליקציה. השימוש בכל אמצעי אחר כאמור כפופים לתנאיו הפרטניים של אותו אמצעי, נוסף וללא קשר לתנאי תקנון זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.
 3. השימוש בשירות שניתן על ידי האפליקציה הוא לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. אין להשתמש בשירות לצרכים מסחריים, לרבות מכירת השירות לצד שלישי,  הצעת שירות שעושה שימוש בשירות זה לצד שלישי, הצעה, השכרה ו/או החכרה את השירות ו/או כל שימוש מסחרי אחר שלא בהתאם להוראות הסכם זה ובניגוד להוראות הדין, הכל - ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. הדוגמאות הנזכרות הנן לצורכי המחשה בלבד והן אינן מהוות רשימה ממצה של השימושים האסורים הקשורים בשירות.
 4. למשתמש רשות להשתמש בשירותי החברה, לרבות האפליקציה, בכפוף לאמור בהסכם דנא. החברה ראשית לגבות תשלום מהמשתמש בהתאם לשימושים שיעשה ותוך עדכון והודעה טרם החיוב. התשלום יכול להתעדכן מעת לעת בהתאם לעדכוני החברה.
 5. החברה רשאית לחבר ו/או לנתק את המשתמש מהאפליקציה בהתאם לתקנונה ותוך הפעלת מערכת שיקולים עסקית והכל על פי צרכי החברה, כאשר למשתמש לא תהיה כל טענה בעניין.
 6. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי החברה:
 7. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי החברה בזדון במטרה להתעשר ו/או להזיק לחברה בניגוד להוראות הדין ו/או הוראות תקנון החברה כפי שמופיע באפליקציה ו/או הוראות הסכם זה.    
 8. כל מניפולציה באפליקציה אשר נועדה לעקוף מנגנוני הגנה או מגבלות על גישה ישירה, לרבות שימוש במניפולציה בכדי להגיע לתכנים פנימיים אליהם אין למשתמש גישה ישירה.
 9. ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי המדינה שעושים בה שימוש, ובכלל זאת להימנע מהעלאת תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
 10. ביצוע הנדסה חוזרת של האפליקציה או בעיצוב האפליקציה, קוד המקור, תכנים או אלמנטים המופיעים באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007 לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות:
 1. למנוע את שירותי החברה ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל, הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 2. לנתק את המשתמש ו/או להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה ו/או התקנון כפי שמופיע באפליקציה, או בכלל.
 3. בעניין זה, החברה תהא רשאית לפעול בדרך של השעיה, חסימה ו/או נקיטת כל פעולה (משפטית  או אחרת) כנגד כל משתמש אשר יפר את תנאי השימוש המופיעים בהסכם זה.
 1. חשבון משתמש
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת על זכותה למנוע גישה לשירותים מסוימים ממשתמשים אשר לא נרשמו לשירותי החברה, אשר לא מסרו לחברה פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי החברה, אשר אינם עומדים בקריטריונים מסוימים, או בכלל.
 2. מובהר כי אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
 3. המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת הסכם זה.
 4. המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים אשר מסר לחברה, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש בשירותי החברה, הודעות לעניין שינוי התקנון וכן מידע שיווקי.
 1. העדר אחריות לפעולות ונזקים והחרגה משפטית
 1. במסגרת שירותי החברה המשתמש מזין פרטים אישיים לרבות, שם מלא, מספר טלפון נייד אי מייל, כתובת מגורים, ונתונים אודות הכנסותיו והוצאותיו. המשתמש מודע לכך שמדובר במידע שיעבור לגורמים רלוונטיים ואולם ייתכן ומידע יגיע לכדי אחר. יודגש כי החברה תפעל ככל שביכולתה על מנת להגן פרטיות המשתמש ועל המידע הנמסר מטעמו.  
 2. מובהר כי אחריות אמיתות המידע שנכנס למערכת מצוי באחריות המשתמש בלבד ולא תהיינה למשתמש או צד ג' כל טענה בעניין כך. המשתמש מאשר כי נושא במלוא האחריות גם כלפי צד ג' בכל הנוגע למידע שמסר ומודע לכך כי מסירת המידע מהווה כהצהרה משפטית לכל דבר ועניין.
 3. במסגרת השימוש בתוכנה ניתן לשלוח דו"חות ודיווחים ישירות לבעלי התפקיד אין לחברה כל אחריות לגבי תקינותם של הדו"חות, אמיתות הפרטים ותוכנם וכל האחריות היא על המשתמש בלבד.  
 4.  למען הסר ספק, המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהא לו כל טענה בקשר לאמור בפרק זה.
 5. כמו כן, החברה לא  תישא בכל אחריות לנזקים עקיפים או ישירים אשר יתכן וייגרמו למשתמש.
 6. יובהר כי החברה אינה אחראית להליך המשפטי של המשתמש, אין היא מחוייבת לעדכן אותו בדבר דיונים, החלטות וכיוצ"ב. המערכת הנה מערכת המספקת שירות מסייע להליך פשיטת רגל, כאשר ניהול ההליך  ואחריות על ניהול ההליך מתחילתו ועד סופו חל על המשתמש. החברה ממליצה למשתמש לנהל את ההליך באמצעות יצוג משפטי ואם הוא בוחר שלא לעשות כן, הרי שהוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית והוא מוותר על כל טענה ודרישה כלפי החברה.
 1. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן משתמש הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם והחברה אינה יכולה לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא תהיה אחראית לתוכן משתמש המוצג במסגרת שירותי החברה.
 2. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו
 1. שירותי החברה ניתנים As-Is והחברה אינה מבטיחה את התאמת שירותי החברה למשתמש או בכלל וכן אינה יכולה להבטיח את זמינות שירותי החברה.
 2. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי החברה, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי החברה לצרכיו.
 3. באחריות המשתמש לוודא טרם שימוש בשירותי החברה את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט ו/או שירותי המיקום (שירות מבוסס מיקום)– החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט ו/או שירותי מיקום (שירות מבוסס מיקום).
 1. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
 1. אין החברה אחראית לתוכן הפרסומות למוצרים ו/או שירותים של צד ג',  
 2. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהא לו כל טענה בקשר לפרסומות המוצגות על ידי החברה, לרבות בקשר למיקומן. מובהר כי החברה לא בחנה פרסומות אלו ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם וגלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של המשתמש.
 3. מובהר למשתמש כי באפליקציה קיימת אפשרות לשלם את שוברי התשלום לכונס הנכסים ואולם מדובר בקישור חיצוני לאתר התשלומים של משרד המשפטים ואין לחברה כל אחריות בעניין תקלה באתר, אי ביצוע התשלום , או הפקת אסמכתא תשלום מאתר זה. באחריות המשתמש בלבד לדאוג לבצע התשלום ולשמור האסמכתא על ביצועה.
 1. זכות יוצרים והרשאות שימוש
 1. זכות היוצרים באפליקציה, לרבות עיצוב, קוד מקור, אלמנטים ותכנים, נתונה לחברה או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
 1. סימני מסחר
 1. סימן המסחר " I HOV"  משמש את החברה לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בו ללא קבלת רשותם המפורשת.
 2. יתר סימני המסחר המופיעים באפליקציה הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.
 1. מדיניות פרטיות –
 1. מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באפליקציה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באפליקציה. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.
 2. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת התחברות לאפליקציה, נועדו לצורך ניהול תיק החייב בהליך פשיטת רגל ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לסיים את הליך פשיטת הרגל ולקבל הפטר.  
 3. המידע האישי, כמו גם מידע הנמסר במסגרת הדיווחים הדו-חודשיים, מהווים הצהרה לכל דבר ועניין וברגע שנחתם הדו"ח, הופך הדו"ח להצהרה מטעמך על אמיתות האמור בו. האחריות היא על המשתמש בלבד בכל הנוגע לעניין זה.
 4. כלל המידע, יישמר במאגר המידע של האפליקציה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
   החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האפליקציה באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.
 5. מובהר למשתמש כי יש באפשרותו לשלם את שוברי התשלום לכונס והאגרות דרך המערכת ואולם המערכת מפנה לקישור חיצוני של אתר התשלומים של משרד המשפטים ולא תהיינה לחברה כל אחריות הן למידע שנמסר שם.
 6. בנוסף, באפשרות המשתמש לשלם את דמי המנוי החודשיים לאפליקציה דרך האפליקציה באמצעות כרטיס אשראי. הרכישה מתבצעת דרך האפליקציה באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האפליקציה בשרתיה.
 7. חלק מן השימושים באפליקציה ו/או השירותים הניתנים באפליקציה מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן: "ההרשמה"). על כן, הנך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 8. החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באפליקציה – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באפליקציה – לצורך שיפור השירותים באפליקציה ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
 9. החברה משתמשת בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האפליקציה (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, להתאמת האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האפליקציה על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האפליקציה. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האפליקציה אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדנו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.
 10. יצוין שאותם "עוגיות" Cookies "משואות רשת" (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באפליקציה וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics . המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google /אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google  תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן  ו/או בקישור זה.


 

 1. החברה  אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והנך נדרש להימנע מלהעלות לאפליקציה ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגובות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה ו/או תפרסם באתר.
 2. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט בעל התפקיד בתיק כמחויב על פי דין ו/או לעורכי דין מייצגים מכוח ייפוי כוח וכן כל חובה אחרת על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באפליקציה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.  באפליקציה קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.
 3. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה - יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
 4. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באפליקציה.
 1. ברירת דין וסמכות שיפוט
 1. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך בין החברה למשתמש, העולה מהסכם זה או השימוש בשירותי החברה, נתונה לבתי הדין המוסמכים בעיר תל-אביב.

הריני לאשר כי בסימון אישור , קראתי את התקנון ותוכנו מובן לי ומקובל עלי.